BLOQUEIG DE BRANCA DRETA

-Patró rSR’ ó en “M” dels complexes QRS a aVR i V1 i V2
-QRS entre 100 i 120 mseg (incomplert) o major de 120 mseg (complert)
-Deflexió intrinsecoide a V1 major de 80 mseg
-Ona S ampla i empastada DI, V5 i V6
-Ona T negativa a V1 i V2