Bloqueig de branca dreta

BLOQUEIG DE BRANCA DRETA

  • Patró rSR’ ó en «M» dels complexes QRS a aVR i V1 i V2
  • QRS entre 100 i 120 mseg (incomplert) o major de 120 mseg (complert)
  • Deflexió intrinsecoide a V1 major de 80 mseg
  • Ona S ampla i empastada DI, V5 i V6
  • Ona T negativa a V1 i V2
BLOQUEIG INTERMITENT DE BRANCA DRETA
BLOQUEIG DE BRANCA DRETA